Сателитски приказ

Изградба на локален пат: Прналија – Супруге

Активен
Буџет

19126960.5мкд

Должина

2,902.00м

Ширина на пат

4,0м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен земјен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
  2. Отстранување на горниот постоен слој
  3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
  4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
    • Битуменизиран носив слој
  6. Полагање на цевки како припрема за оптика.
  7. Изведба на бетонски канали и пропусти за канализирање на атмосверската вода

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба